درباره انجمن

سلام! کاربر مهمان

اهداف انجمن صنفی مترجمان استان البرز:
متعاقب اقدامات هیأت مؤسس انجمن صنفی مترجمان استان البرز در اواخر سال ۱۳۹۶، اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان استان البرز در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تشکیل و نخستین انجمن صنفی مترجمان در سطح استانی در ایران تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً تأسیس گردید.

اهداف:
به موجب اساسنامه انجمن صنفی مترجمان استان البرز هدف از تشکیل انجمن به شرح ذیل می باشد: «در اجرای مادة ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران وآيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي مترجمان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.»

ماموریت های انجمن صنفی مترجمان استان البرز
انجمن صنفی مترجمان استان البرز در راستای تحقق اهداف کلان صنعت ترجمه و به منظور احقاق حقوق حقه مترجمان، کارآفرینی، ارتقای اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنعت ترجمه و همچنین ایجاد فضای همگرایی اثربخش میان اجزای صنعت ترجمه تشکیل شده است.

ارکان انجمن:
مجمع عمومی:
ماده ۱۱ – مجمع عمومی كه عالی‌ترین ركن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشكیل می‌گردد. *تبصره ۱ – برای تشكیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیله وبگاه انجمن صنفی كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكیل و دستورجلسه به طور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ دعوت اعضا تا تشكیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید. *تبصره ۲- دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنكاف هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان ، حداقل یك چهارم اعضا می‌توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند. *تبصره ۳- دعوت‌كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز قبل از تشكیل بدون احتساب روزهای تعطیل، طی دعوتنامه كتبی به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند. *تبصره ۴- اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی كه مجمع تصویب نماید، به طور كتبی و مخفی به عمل خواهد آمد. تبصره ۵- هر یك از اعضای مجمع عمومی می تواند وكالت یكی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد. ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی هر سال یك بار با حضور دست كم نصف به علاوه یك اعضا رسمیت می‌یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یك‌سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. *تبصره ۱- مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوماً عضا به‌طور فوق العاده تشكیل می‌گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود. *تبصره ۲- تصمیمات مجامع عمومی عادی در كلیه مراحل، با اكثریت نصف به علاوه یك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان كه با اكثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود. ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از: ۱- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس در مورد كارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی. ۲- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی. ۳- دادن رهنمود و تصویب سیاست‌های كلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی. ۴- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد. ۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی كه صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد. ۶- رسیدگی نهایی به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده ۶ اساسنامه ). ۷- تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان. ۸- تصویب ایجاد كمیته و همكاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونی‌ها. ۹- انتخاب وعزل انفرادی ودسته جمعی اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره و بازرسان انجمن صنفی از بین کاندیدهای واجد شرایط. ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشكیل و یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از آن. ۱۱- تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این زمینه.
هیأت مدیره ماده ۱۸- هیأت مدیره دارای ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل بوده كه از بین كاندیداهای واجد شرایط، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می‌گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم‌، بلامانع است. ماده ۲۲- رئیس هیأت‌مدیره یا دبیر و خزانه‌دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان ادرای و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائی‌ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی به عهده آن‌ها می‌باشد. ماده ۲۵- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
۱- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی(دفاتر مالی – عضویت). ۲- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی. ۳- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی. ۴- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه‌دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی. ۵- تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی. ۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزی انجمن صنفی (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده). ۷- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین. ۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های جاری و ضروری آن. ۹- همكاری درجهت تأسیس و تقویت شركت‌های تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا. ۱۰- وكالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه‌های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه. ۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیمان‌های دسته جمعی و بررسی وتصویب آئین نامه‌های داخلی. ۱۲- تهیه گزارش عملكرد هیأت‌مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی. ۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت كار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی. ۱۴- تشكیل كمیته‌های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل-كمیته حل اختلاف، كمیته عضویت، كمیته تداركات و پشتیبانی، كمیته امور حقوقی، كمیته رفاهی و سایر كمیته‌ها.
بازرس ماده۳۰- بازرسان انجمن صنفی، متشكل از ۱ نفر بازرس اصلی ۱ نفر بازرس علی‌البدل كه با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین كاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.
ماده ۳۱- وظایف و اختیارات بازرس : ۱- نظارت بر كلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده. ۲- رسیدگی و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه‌های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی. ۳- پیگیری و رسیدگی به شكایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد). ۴- رسیدگی و اظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی. ۵- اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه. ۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی. * تبصره – بازرسان باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وكلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک‌بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نماید.

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/DjMat
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ