Archives

سلام! کاربر مهمان

نرگس حاجی‌اسفندیاری

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ نرگس حاجی‌اسفندیاری طی فراخوان اخیر، خانم نرگس حاجی‌اسفندیاری موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آوردند. پس از گذراندن دوره مورد نظر ناشر، به ایشان معرفی شده و با امضای قرارداد، وارد بازار کار […]

زهرا محمدیان

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ زهرا محمدیان طی فراخوان اخیر، خانم زهرا محمدیان موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آوردند. پس از گذراندن دوره مورد نظر ناشر، به ایشان معرفی شده و با امضای قرارداد، وارد بازار کار […]

الهام گلابیان

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ الهام گلابیان طی فراخوان اخیر، خانم الهام گلابیان موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آوردند. پس از گذراندن دوره مورد نظر ناشر، به ایشان معرفی شده و با امضای قرارداد، وارد بازار کار […]

عاطفه میرمحمد

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ عاطفه میرمحمد طی فراخوان اخیر، خانم عاطفه میرمحمد موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آوردند. پس از گذراندن دوره مورد نظر ناشر، به ایشان معرفی شده و با امضای قرارداد، وارد بازار کار […]

رویا کریمی جنابی

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ رویا کریمی جنابی طی فراخوان اخیر، خانم رویا کریمی جنابی موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آوردند. پس از گذراندن دوره مورد نظر ناشر، به ایشان معرفی شده و با امضای قرارداد، وارد […]

غزال حشمت منش

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق طرح حمایتی معرفی مترجمان عضو انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ غزال حشمت منش ایشان با شرکت در طرح حمایتی انجمن مترجمان البرز و کتابی را که از پیش ترجمه کرده بودند به انجمن و سپس به ناشر معرفی کردند و پس از تایید اثرشان […]

مهران دادخواه

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ مهران دادخواه طی فراخوان اخیر، آقای مهران دادخواه موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آورند. ایشان به ناشر متقاضی معرفی شده و وارد بازار حرفه‌ای شدند. ◊ ضمن تبریک به آقای دادخواه برای […]

فاطمه سه‌سلطان

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ فاطمه سه‌سلطان طی فراخوان اخیر، خانم فاطمه سه‌سلطان موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آورند. ایشان به ناشر متقاضی معرفی شده و وارد بازار حرفه‌ای شدند. ◊ ضمن تبریک به خانم سه‌سلطان برای […]

اکبر مشگی

♦ ورود اعضای انجمن به بازار حرفه‌ای نشر از طریق فراخوان جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان البرز ♦ ◊ اکبر مشگی طی فراخوان ماه گذشته، آقای اکبر مشگی موفق شدند در مرحله ارزیابی امتیاز کافی را بدست آورند. ایشان به ناشر متقاضی معرفی شده و وارد بازار حرفه‌ای شدند. ◊ ضمن تبریک به آقای مشگی […]

جذب مترجم

جذب مترجم انجمن صنفی مترجمان استان البرز در راستای اجرای مفاد اساسنامه خود در حوزه کارآفرینی، از بدو تأسیس در حال رایزنی و تبادل نظر با ناشران مختلف در این خصوص بوده است. بدیهی است فرصت‌هایی که در این حوزه ایجاد می‌شود در اختیار مترجمان استان البرز قرار خواهد گرفت. در همین رابطه و پیرو […]

روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ